Musisz uaktualnić Flash Player'a
Aktualności

Dofinansowanie projektu Bezpieczny pracownik – wsparcie szkoleniowe i doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

data dodania: 05.10.2020
Krótki opis projektu
Projekt będzie polegał na zniwelowaniu zdrowotnych czynników ryzyka 20 etatowych pracowników Projektodawcy prowadzącego działalność gastronomiczną, kateringową i vendingową poprzez zakup sprzętów niwelujących podnoszenie i przemieszczanie ciężkich towarów i sprzętów oraz ryzyko oparzeń gorącymi produktami w formie doposażenia stanowisk pracy, a także prowadzenie działań szkoleniowych w zakresie zaawansowanej pierwszej pomocy jako forma profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy. Informacje o projekcie dostępne będą na stronie www.catering-iwo.pl. Projekt oferuje wsparcie zarówno dla instytucji jak i pracowników instytucjonalnych (etatowych). Projekt realizowany będzie w okresie 1.09.2020 - 31.12.2020. Miejsce realizacji projektu: Zabrze.
Całkowita wartość projektu - 132776,81PLN
W tym dofinansowanie EFS - 112860,28 PLN
W tym Budżet Państwa - 3983,31 PLN
W tym wkład własny - 15933,22 PLN
 
Cele projektu
Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy 20 pracowników etatowych Projektodawcy poprzez edukację w zakresie zaawansowanej pierwszej pomocy oraz zapewnienie sprzętu i urządzeń służących eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy związanych z przeciążeniem układu mięśniowo–szkieletowego oraz ryzykiem oparzeń do grudnia 2020 r. Osiągnięcie celu projektu możliwe będzie dzięki polepszeniu warunków i technologii procesów powodujących zmniejszenie ekspozycji zawodowej na czynniki szkodliwe dla zdrowia w zakresie ograniczenia transportu ręcznego oraz zmniejszenia ekspozycji na gorące produkty i sprzęt, które stanowią główne zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy. Realizacja projektu umożliwi trwałe polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie ryzyka utraty pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu ergonomii, bezpieczeństwa i komfortu stanowisk pracy.
 
Zadania w projekcie
 
Kurs Ratowników Pierwszej Pomocy IFACC
Międzynarodowy Kurs Ratowników Pierwszej Pomocy dla kadr niemedycznych (4 edycje * 5 os., łącznie 20 osób, 8 jl / edycję, łącznie 1 dzień/edycję,). Kurs realizowany będzie w okresie X i XI.2020. Ramowy program kursu: RKO, automatyczna defibrylacja, przełożenie, pozycja boczna, tamowanie krwotoków, postępowanie przy zadławieniach, ocena, obrażeń, opatrywanie zranień, usztywnianie złamań i zwichnięć, podstawowa ocena nagłego zachorowania. Każdy z pracowników przed kursem otrzyma podręcznik przez e-mail z treściami kształcenia do do wglądu 1 egzemplarz papierowy w siedzibie Projektodawcy z prezentacją poszczególnych umiejętności ratowniczych oraz 200 zdjęciami dydaktycznymi celem samokształcenia przed kursem. Kurs prowadzony przez instruktora, który posiadać będzie uprawnienia instruktorskie IFACC (międzynarodowej instytucji certyfikującej ww. kurs) oraz dysponować będzie niezbędnym sprzętem dydaktycznym do prowadzenia zajęć. Brak wymagań wstępnych dla uczestników projektu. UP otrzymują podręcznik w formie e-maila, poczęstunek (obiad i 1 przerwa kawowa) oraz certyfikat międzynarodowej instytucji IFACC (International First Aid Certification Centre). Kurs prowadzony będzie w oparciu o certyfikowany program nauczania IFACC. Założono zakończenie kursu przez 100 % UP tj. obecność na min. 100% zajęć i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przez min. 80% uczestników z powodu możliwego negatywnego wyniku egzaminu. Część teoretyczna zajęć prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, a część praktyczna w formie ćwiczeń, symulacji. Metody pomiaru: analiza danych ilościowych (lista obecności, odbioru cateringu, podręcznika, protokół egzaminacyjny, rejestr certyfikatów ukończenia kursu), analiza danych jakościowych (ankiety ex post). Miejsce: Zabrze. Godziny i terminy kursu zostaną dopasowane do potrzeb uczestników projektu oraz do grafiku pracowników ze względu na pracę w systemie zmianowym. Kwalifikacje trenerów: wykształcenie wyższe kierunek medyczny lub absolwent kierunku zdrowie publiczne, min. 2 lata doświadczenia zawodowego, uprawnienia instruktorskie IFACC. Osoba odpowiedzialna za logistykę wsparcia oraz ewaluację zadania: asystent koordynatora projektu. Projektodawca zleci realizację usługi firmie specjalizującej się w szkoleniach z zakresu ratownictwa medycznego (wymagane posiadanie instruktora certyfikowanego przez IFACC). Tematyka kursu nie pokrywa się z obowiązkowymi szkoleniami wynikającymi z przepisów. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).oraz innych przepisów prawa praca. Kurs jest ponadstandardowym rozwiązaniem edukacyjnym.
Wartość kwoty ryczałtowej - 6000,00 PLN
 
Doposażenie stanowisk pracy
W związku z celem projektu związanym z niwelowaniem czynników ryzyka zawodowego pracowników i wskazaniem zagrożeń oraz problemów zdrowotnych zwłaszcza dla układu mięśniowo – szkieletowego koniecznym jest zapewnienie sprzętu i urządzeń zapewniających zminimalizowanie transportu ręcznego związanego z częstym przenoszeniem, podnoszeniem, ciągnięciem, pakowaniem, załadunkiem i rozładunkiem. Największy koszt stanowi zakup środków trwałych - prasy do mięsa oraz patelni uchylnej wolnostojącej, które umożliwią mechanizację procesu obróbki mięsa i smażenia. Zakupy umożliwią znaczne ograniczenie obciążenia rąk oraz kręgosłupa, zminimalizowanie monotonni wykonywanych czynności powodujących znaczne zmęczenie fizyczne mogące negatywnie wpływać na samopoczucie i psychikę pracownika. Zakup zarówno środków trwałych jak i sprzętów zapewni bezpieczeństwo, gdyż ograniczy monotonię pracy oraz długotrwałą pracę w wymuszonej pozycji ciała, a także zminimalizuje ryzyko oparzeń gorącymi powierzchniami i sprzętami. Ponadto zakup środków niskocennych tj. warników makaronu i pierogów, wózków transportowych platformowych, kociołów warzelnych, krajalnicy do bułek i bagietek oraz półautomatycznej do wędlin i serów jest w pełni uzasadniony niwelowaniem największych z punktu widzenia ryzyk związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego oraz ryzyka oparzeń. Zapewnienie zatem ergonomicznych narzędzi pracy, urządzeń mechanicznych eliminujących część prac ręcznych i powodujących skrócenie procesów przygotowania dań i potraw umożliwi znaczne ograniczenie wykonywanych czynności ręcznie, na które narażeni są wszyscy pracownicy grupy docelowej. Ww. sprzęt był w pierwszej kolejności wskazywany przez właściciela i pracowników w kwestionariuszach ankietowych jako niezbędne minimum niwelujące zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy biorąc pod uwagę wskazania czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy oraz problemów zdrowotnych wykazanych w ankiecie. Projektodawca nie jest zobligowany do prowadzenia badań z pomiarów środowiskowych oraz raportów z badań BHP. Projektodawca nie jest w stanie zapewnić wymiany zużytego ekonomicznie i technicznie sprzętu lub dokonać zakupu sprzętu o ponadnormatywnych parametrach wobec stosowanych spełniających minimalne wymagane normy ze względu na wysokie koszty. Wskazane w projekcie zakupy są niezbędnym minimum dla zapewnienia komfortu i ergonomii pracy pracowników. Mając na uwadze zwiększoną absencję w pracy realizacja projektu może przyczynić się do poprawy środowiska pracy. Realizację zakupów zaplanowano na okres IX – XII ze względu na konieczność wyboru dostawców sprzętu. Osoba odpowiedzialna za opracowanie i przeprowadzenie procedury wyboru: asystent koordynatora projektu, a nadzoru nad realizacją dostaw: koordynator projektu. Specyfikacja techniczna środków i sprzętu została wskazana w opisie pod pozycjami szczegółowego budżetu projektu.
Wartość kwoty ryczałtowej – 100221,45 PLN
 
Planowane efekty
Projekt zapewnieni bezpiecznego środowiska pracy 20 pracowników etatowych poprzez edukację w zakresie zaawansowanej pierwszej pomocy oraz zapewnienie sprzętu i urządzeń służących eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy związanych z przeciążeniem układu mięśniowo–szkieletowego oraz ryzykiem oparzeń do grudnia 2020 r. Realizacja projektu umożliwi trwałe polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie ryzyka utraty pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia.
 

Beneficjent:     Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „IWO” Iwona Garczarek-Ciekotul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze

 
 
 


kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć
 
 


Copyright Iwo & Bachus 2009
   Catering      Obsługa firm      Referencje      Galeria      O firmie      Aktualności      Kontakt      Mapa strony   
 
projekt i realizacja: Yakamedia ®  |  Oprogramowanie CMS: Cube System® CMS