Musisz uaktualnić Flash Player'a
Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie Kursu Ratowników Pierwszej Pomocy

data dodania: 01.10.2020
 ZAPYTANIE OFERTOWE NA KURS BEZPIECZNE PRZENOSZENIE CIĘŻKICH ELEMENTÓW

1. Nazwa i numer projektu: "Bezpieczny pracownik - wsparcie szkoleniowe i doposażenie stanowiska pracy" nr WND-RPSL.08.03.02-24-04GE/19

2. Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "IWO" IWONA GARCZAREK-CIEKOT.

3. Okres realizacji projektu: 30.09.2020 – 31.12.2020

4. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada niskiej wartości cenowej (poniżej 20 000 zł netto)

5. Miejsce realizacji zamówienia: Zabrze, ul. Jagiellońska 38

6. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja Kursu Ratowników Pierwszej Pomocy dla kadr niemedycznych (4 edycje * 5 os. po 8 jl / edycję) dla łącznie 20 pracowników  firmy PUH „IWO” Iwona Garczarek – Ciekot. Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w Zabrzu  przy ul. Jagiellońskiej 38. Zakres szkolenia ma obejmować zagadnienia: RKO, automatyczna defibrylacja, przełożenie, pozycja boczna, tamowanie krwotoków, postępowanie przy zadławieniu, ocena obrażeń, opatrywanie zranień, usztywnianie złamań i zwichnięć, podstawowa ocena nagłego zachorowania.

Część teoretyczna zajęć prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, a część praktyczna w formie ćwiczeń, symulacji. Kurs zakończy się egzaminem weryfikującym nabyte kompetencje oraz wydaniem certyfikatu ukończenia kursu. Uczestnikom zapewniony zostanie skrypt, zaświadczenie o ukończeniu kursu, poczęstunek (obiad i przerwa kawowa).

Kwalifikacje trenerów: wykształcenie wyższe kierunek medyczny lub absolwent kierunku zdrowie publiczne, min. 2 lat doświadczenia zawodowego. Do ceny kursu należy wliczyć koszt trenera, koszt poczęstunku (obiad + przerwa kawowa) oraz koszt materiałów szkoleniowych i przeprowadzenia egzaminu weryfikującego nabyte kompetencje.

7. Termin realizacji zamówienia: listopad 2020 - grudzień 2020

8. Warunki  udziału w postępowaniu:  przedłożenie kompletnego formularza ofertowego stanowiącego załączniki nr 1 do zapytania ofertowego oraz CV trenera/trenerów  wskazującego na min. 2 lat doświadczenia zawodowego oraz dokumentu (dyplom) wskazującego wymóg posiadania wykształcenia wyższego kierunek medyczny lub absolwent kierunku zdrowie publiczne każdego z trenerów.

9. Kryterium wyboru ofert:

Warunkiem formalnym wyboru oferentów jest przedłożenie kompletu dokumentów wymaganych w

punkcie 8 (ocena 0 – nie spełnia, 1 – spełnia). Oferty, które spełnią wymóg kompletności zostaną

ocenione zgodnie z kryterium ceny: waga 100%.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

Kryterium cena:

 P min

An = ----------------------------- x 100 pkt.

 P n

An – liczba punktów przyznanych ofercie podlegającej ocenie za kryterium cenowe

P min – cena minimalna wśród ważnych ofert

P n – cena zaproponowana przez Wykonawcę

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty dostawy

do siedziby Zamawiającego.

10.Termin i miejsce składania ofert

Prosimy o składanie oferty (osobiście, e-mailem lub pocztą) do dnia 30 października 2020 r. do godz. 15.00

zgodnie z załączonym formularzem oferty w Biurze Projektu:

ul. Jagiellońska 38, 41 – 800 Zabrze

Tel. 662 144 200

e – mail: biuro@catering-iwo.pl

Osoba do kontaktu: Cezary Ciekot

11.Upublicznienie

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www.catering-iwo.pl  (Aktualności)

12. Załączniki: Formularz oferty

 
 
 


Copyright Iwo & Bachus 2009
   Catering      Obsługa firm      Referencje      Galeria      O firmie      Aktualności      Kontakt      Mapa strony   
 
projekt i realizacja: Yakamedia ®  |  Oprogramowanie CMS: Cube System® CMS